?stanbul; bir koluyla Asyay?, di?eriyle de Avrupay? kucaklar.. ?ehrin kalbi Bo?az sayesinde; Marmara Denizi’nden Karadeniz Sular?’na ve Hali?’e akar.

Bugün ?stanbul, Modern gelece?ine bakarken, pe?pe?e Roma, Bizans ve Osmanl? ?mparatorluklar?n?n ba?kenti olma onurunu ve onlar?n miraslar?n? ta??maktad?r.

Tükenmez gibi g?rünen müzeler, kaleler, saraylar, büyük camiler, ?ar??lar, do?al güzellikler ve manzaralar?yla bu ?e?itlilik ger?ekten de ziyaret?ilerini büyüler. Tag Heuer Replica Watches

Gün bat?m?nda Bo?az?n k?y?lar?na yaslan?p, ?ok yüzy?llar ?nce insanlar?n neden burada ola?anüstü bir ?ehir kurduklar?n? dü?ünürken, kar?? k?y?lar?n pencerelerinden k?rm?z?ya ?alan ???klar yans?d???nda, aniden ve derinden bunu anlars?n?z.

Bu gibi zamanlarda, ?stanbul’un ger?ekten dünyan?n en g?rkemli ?ehirlerden biri oldu?unu hissedersiniz...